Mvumo tinayo yekufumura dzidziso dzenhemha

Kufumura chiporofita uye dzidziso dzenhema, haisi mhosva. Rega nditaure ndichiti kufumurwa kwevaporofita venhema kunorwadza bedzi avo vanotevera vaporofita venhema. Haunga paridzi chokwadi chakazara usingapi yambiro kuvatereri pamusoro pema kava.
Va Kristu vose vakadanwa kwaari vanofanirwa kuziva zvose. Let me state it very clearly kuti Va Makandiwa na VaMagaya hapana shoko ravanoparidza, Bhaibheri mumavhesi aro ose rinotaurauye rakananga pana Kristu [ Johane 5:39, Ruka 24:27. Ukaona muparidzi achingizotorawo Kristu omukanda mumharidzo sechidhindo, ziva kuti wasangana nemuparidzi we fake. Dhavidha, Abhurahama, Boaz, Noah, Melchizedek, Elijah, Elisha, Sameri, Samson, Jonah vose vainongedza kuna Kristo, Chiporofita chose cha Testamente yakare chainongedzera kuna Kristo, Mutemo wa Moses wakazadziswa muna Kristo uye wainongedzera kuna Kristo, Zvibairo, Hupirisita hwechi Revi hwainingedzera kuna Kristo
Saka ukanzwa muparidzi oparidza kuti.bhaibheri rine.zvimwe zvarinotaura zvisiri zva Kristu arikureva nhema uye akafanira kuti afumurwe.
Pauro chaiye unotiudza muna 1 Timotio 6:5» kuti tingwarire avo vanoti vhangeri ndeyekutsvaga nayo mari, Uye Jesu chaiye unotiudza kuti vana kristu venhema vachava pakati pedu. Izwi rekuti “Kristu” rinoreva kuti uyo akazodzwa, Zvino ukaona vaporofita nevadzidzisi venhema vanozviti vazodziwa vanozodza zvibhotoro zve zvemafuta, ziva kuti paita mbavha ipapo nokuti kune munhu umwe chete wakazodzwa, uye akazodzerwa basa guru kusvika pakufa chaiko, Ndi Jeso chete, kwete Makandiwa, kana Magaya.

 Ko saka tingavaziva seiko vese ava kana tisinga wongorori vanoita zvisizvo nekuvafumura. Basa remufundisi ose ndereku dzidzisa makwai aShe nokua dzivirira kuti angwarire mbavha namakava akaita savana Va Magaya na Va Makandiwa, avo vanotsvaka kuzvipfumisa.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s