Tag Archives: false prophets

Mvumo tinayo yekufumura dzidziso dzenhemha

Kufumura chiporofita uye dzidziso dzenhema, haisi mhosva. Rega nditaure ndichiti kufumurwa kwevaporofita venhema kunorwadza bedzi avo vanotevera vaporofita venhema. Haunga paridzi chokwadi chakazara usingapi yambiro kuvatereri pamusoro pema kava.
Va Kristu vose vakadanwa kwaari vanofanirwa kuziva zvose. Let me state it very clearly kuti Va Makandiwa na VaMagaya hapana shoko ravanoparidza, Bhaibheri mumavhesi aro ose rinotaurauye rakananga pana Kristu [ Johane 5:39, Ruka 24:27. Ukaona muparidzi achingizotorawo Kristu omukanda mumharidzo sechidhindo, ziva kuti wasangana nemuparidzi we fake. Dhavidha, Abhurahama, Boaz, Noah, Melchizedek, Elijah, Elisha, Sameri, Samson, Jonah vose vainongedza kuna Kristo, Chiporofita chose cha Testamente yakare chainongedzera kuna Kristo, Mutemo wa Moses wakazadziswa muna Kristo uye wainongedzera kuna Kristo, Zvibairo, Hupirisita hwechi Revi hwainingedzera kuna Kristo
Saka ukanzwa muparidzi oparidza kuti.bhaibheri rine.zvimwe zvarinotaura zvisiri zva Kristu arikureva nhema uye akafanira kuti afumurwe.
Pauro chaiye unotiudza muna 1 Timotio 6:5» kuti tingwarire avo vanoti vhangeri ndeyekutsvaga nayo mari, Uye Jesu chaiye unotiudza kuti vana kristu venhema vachava pakati pedu. Izwi rekuti “Kristu” rinoreva kuti uyo akazodzwa, Zvino ukaona vaporofita nevadzidzisi venhema vanozviti vazodziwa vanozodza zvibhotoro zve zvemafuta, ziva kuti paita mbavha ipapo nokuti kune munhu umwe chete wakazodzwa, uye akazodzerwa basa guru kusvika pakufa chaiko, Ndi Jeso chete, kwete Makandiwa, kana Magaya.

 Ko saka tingavaziva seiko vese ava kana tisinga wongorori vanoita zvisizvo nekuvafumura. Basa remufundisi ose ndereku dzidzisa makwai aShe nokua dzivirira kuti angwarire mbavha namakava akaita savana Va Magaya na Va Makandiwa, avo vanotsvaka kuzvipfumisa.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Of grass eating congregants, spiritual ipads and anti demon insecticide

Leave a comment

December 3, 2016 · 6:34 pm

The False Gospel of good works

A gospel of good works is false.It is based on the assumption that your good works, actions, intentions  and innovation no matter how unscriptural, with a little “faith” can cause God to save you or to submit to your wishes howmuchever foolish. The false gospel of works is so prevalent and is the sure cause of all grass eating and insecticide use foolishness, It is also enriching many a false prophet.

The gospel of works runs contrary to the true gospel of grace. Jesus accomplished the work of salvation, you do not need a doom spraying prophet or a pope claiming he can forgive sin to dupe you. Our works and methods in whatsoever form will not make us any holier than the filthiest sinner.

This gospel of grace isnt for the mammon hunters either, because Jesus didnt die so you could accumulate more cash. The world has plenty people who are filthy rich yet they do not believe in Jesus, Go and join them if you need cash better than you need Christ, because the sacrifice Christ made wont offer you both mammon and ertenal life. Well salvation is salvation from the sin and its consequence which is ertenal death. He came to save those called by the Father from sin and He accomplished His mission so so well that you dont have to do anything to help. You neither need doom, grass, annointed objects nor a “priest” to declare you holy. Christ is enough!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Behold the wolves!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The gospel isnt for sale

By James Guyo

Lord have mercy to this wicked generation for we have transgressed and made common the blood of the Son of God to reduce Him to all the nonsense that is called church in most places these days.

Sinners are getting bored of the gospel of God’s sovereign and free grace because they have not understood the true nature of their condition.

Sinners have not understood that it is terrible to meet with His Majesty without Christ in your hands.

Sinners have not understood that the gospel is not about physical prosperity. If you played with school the gospel can not help you.

Do not reduce the gospel to meat, fish and loaves.

IT is a spiritual enterprise my friends. Listen to Him who understood it, “”For what profit is it to a man if he gains the whole world, and loses his own soul?

Or what will a man give in exchange for his soul?” The exchange is spiritual friends.

You are going to need to make a spiritual exchange and for that the world is not enough to give you.

Repent and believe in the true Gospel of God’s sovereign grace in Jesus Christ. Amen!

Leave a comment

Filed under Uncategorized