Tag Archives: MAKANDIWA

Mvumo tinayo yekufumura dzidziso dzenhemha

Kufumura chiporofita uye dzidziso dzenhema, haisi mhosva. Rega nditaure ndichiti kufumurwa kwevaporofita venhema kunorwadza bedzi avo vanotevera vaporofita venhema. Haunga paridzi chokwadi chakazara usingapi yambiro kuvatereri pamusoro pema kava.
Va Kristu vose vakadanwa kwaari vanofanirwa kuziva zvose. Let me state it very clearly kuti Va Makandiwa na VaMagaya hapana shoko ravanoparidza, Bhaibheri mumavhesi aro ose rinotaurauye rakananga pana Kristu [ Johane 5:39, Ruka 24:27. Ukaona muparidzi achingizotorawo Kristu omukanda mumharidzo sechidhindo, ziva kuti wasangana nemuparidzi we fake. Dhavidha, Abhurahama, Boaz, Noah, Melchizedek, Elijah, Elisha, Sameri, Samson, Jonah vose vainongedza kuna Kristo, Chiporofita chose cha Testamente yakare chainongedzera kuna Kristo, Mutemo wa Moses wakazadziswa muna Kristo uye wainongedzera kuna Kristo, Zvibairo, Hupirisita hwechi Revi hwainingedzera kuna Kristo
Saka ukanzwa muparidzi oparidza kuti.bhaibheri rine.zvimwe zvarinotaura zvisiri zva Kristu arikureva nhema uye akafanira kuti afumurwe.
Pauro chaiye unotiudza muna 1 Timotio 6:5» kuti tingwarire avo vanoti vhangeri ndeyekutsvaga nayo mari, Uye Jesu chaiye unotiudza kuti vana kristu venhema vachava pakati pedu. Izwi rekuti “Kristu” rinoreva kuti uyo akazodzwa, Zvino ukaona vaporofita nevadzidzisi venhema vanozviti vazodziwa vanozodza zvibhotoro zve zvemafuta, ziva kuti paita mbavha ipapo nokuti kune munhu umwe chete wakazodzwa, uye akazodzerwa basa guru kusvika pakufa chaiko, Ndi Jeso chete, kwete Makandiwa, kana Magaya.

 Ko saka tingavaziva seiko vese ava kana tisinga wongorori vanoita zvisizvo nekuvafumura. Basa remufundisi ose ndereku dzidzisa makwai aShe nokua dzivirira kuti angwarire mbavha namakava akaita savana Va Magaya na Va Makandiwa, avo vanotsvaka kuzvipfumisa.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Behold the wolves!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

A BROKE GOVERNMENT AND RICH “CHURCHES”.

..

The Herald Zimbabwe reports that the tax man may start to collect taxes from Churches by November 2015.

Apparently Pasi(The ZIMRA CG) says He doesn’t care how Churches make their money because, Pasi like a lot of my fellow Patriots know that Zimbabwean mega churches are operating in full throttle.

I would never totally support the idea, I feel this is happening because many “churches” have displayed uninterrupted indulgence in creating and promoting a dollar driven and dollar centred religion instead of building Christ following and gospel centred churches. ZIMRA feels therefore its justified to get the money where ever it can find it.

The governing authorities have long viewed prosperity driven religious organisations as a sector that can actually contribute to national coffers. I remember, Walter Mzembi( Tourism Minister) saying once in 2013 that Zimbabwe could tap income from religious tourism, that was around that time of the famed judgement night by Emmanuel Makandiwa.

Then there was miracle money craze, How else could a Commissioner General of Tax Authority understand this more so when a government badly needs money, to him the prosperity driven religious organisations are making money. They no longer deserve to be treated as charitable organisations rather He sees these organisations in the same way He sees any profit making ZSE listed company hence His insistence on taxing “churches”.

2 Comments

Filed under Uncategorized